ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศุธาสินี จังหวัดกลาง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางเวียงพิศ คำสุทธี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางศิรินทร์รัตน์ กุลพิพิธ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางเรณู ประดิษฐบุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4