ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศักดิ์สุมิตร สืบสำราญ
ครู คศ.3

นายศรีศักดิ์ ยุทธไกร
ครู คศ.3