ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

               ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ดังนี้

               ๑)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด    ๒๑๐     คน

               ๒)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  มีดังนี้

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

.

.

๑๗

 ๗

๒๖
๑๔

รวม

๒๔

 ๑๖

๔๐

.

.

.

.

.

.

๑๒

๑๐

๑๓

๑๓

           ๑๑    

         ๑๒
           ๗

๒๓

๑๗

๑๗

๑๗

๒๕

๒๐

รวม

๖๖

๕๓

๑๑๙

ม. ๑

ม.๒

ม.๓

๑๐

๑๕

๑๐

-

๑๘

๑๐

๒๓

รวม

๓๓

๑๘

๕๑

รวมทั้งสิ้น

๑๒๓

๘๗

๒๑๐

 

๓)  มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม……-…..คน

๔)  มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ        ๑๕      คน

              ๕)  มีนักเรียนปัญญาเลิศ                              -      คน

             ๖)  มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  -   คน

              ๗)  จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)   ๒๑     คน

              ๘)  อัตราส่วนครู : นักเรียน   =     : ๑๓

              ๙)  จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน(ปีปัจจุบัน)    -      คน

              ๑๐)  สถิติการขาดเรียน/เดือน………-………..วัน

 

              ๑๑)  จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน(รางวัลดีเด่นที่ได้รับระดับจังหวัด)

                      -ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ทีม ๓ คน (ม.๑ ม๓)  ระดับ สพท.รอ.๑

                     - ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการแข่งขันแอโรบิก  ชาย หญิง ทีม ๑๕ คน 

                     - ได้รับรางวัลเหรียญทองได้รับรางวัลการแต่งกลอนระดับ ม ๑- ๓ ระดับ  ส.พป. รอ. ๑ 

                     - ได้รับรางวัลเหรียญทอง  โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์  ทีม ๓  คน ระดับ สพท.รอ. ๑

                     - ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันได้รับรางวัล การร้องเพลงคุณธรรม (ป.๑-๓) ระดับ สพป.รอ.๑

                     - ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง  การเล่านิทานคูณธรรม ระดับ ( ม๑-๓ )  ระดับภูมิภาค

                     - ได้รับรางวัลเหรียญทอง   การแข่งขัน นาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์ (ป.๕ -๖)ระดับ ภูมิภาค