ผู้บริหาร

นายสมบูรณ์ เศษจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณต้องการให้มีอินเตอร์เน็ต ไร้สายเข้าถึงทุกหมู่บ้านหรือไม่
ต้องการมาก
ต้องการปานกลาง
ต้องการน้อย
ไม่ต้องการ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 06/01/2014
สถิติผู้เข้าชม 210965
Page Views 316838
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

               ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓   ดังนี้

               ๑)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด    ๓๒๑     คน

               ๒)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  มีดังนี้

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

.

.

๑๐

๑๒

๑๕

๑๗

๒๗

รวม

๒๒

๒๒

๔๔

.

.

.

.

.

.

๑๒

๑๑

๑๔

๑๙

๑๖

๑๖

              

๑๔

๑๑

๒๑

         ๒๒

๑๙

๒๕

๒๒

๓๐

๓๗

๓๘

รวม

๘๘

๙๔

๑๖๒

ม. ๑

ม.๒

ม.๓

๑๒

๑๙

๒๔

๑๗

๑๙

๑๕

๒๙

๓๘

๒๙

รวม

๕๕

๕๑

๑๐๖

รวมทั้งสิ้น

๑๖๕

๑๖๖

๓๒๑

 

๓)  มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม……-…..คน

๔)  มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ        ๑๕      คน

              ๕)  มีนักเรียนปัญญาเลิศ                              -      คน

             ๖)  มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  -   คน

              ๗)  จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)   ๒๙     คน

              ๘)  อัตราส่วนครู : นักเรียน   =     : ๑๘

              ๙)  จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน(ปีปัจจุบัน)    -      คน

              ๑๐)  สถิติการขาดเรียน/เดือน………-………..วัน

 

              ๑๑)  จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน(รางวัลดีเด่นที่ได้รับระดับจังหวัด)

                      -ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ทีม ๓ คน (ม.๑ ม๓)  ระดับ สพท.รอ.๑

                     - ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการแข่งขันแอโรบิก  ชาย หญิง ทีม ๑๕ คน 

                     - ได้รับรางวัลเหรียญทองได้รับรางวัลการแต่งกลอนระดับ ม ๑- ๓ ระดับ  ส.พป. รอ. ๑ 

                     - ได้รับรางวัลเหรียญทอง  โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์  ทีม ๓  คน ระดับ สพท.รอ. ๑

                     - ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันได้รับรางวัล การร้องเพลงคุณธรรม (ป.๑-๓) ระดับ สพป.รอ.๑

                     - ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง  การเล่านิทานคูณธรรม ระดับ ( ม๑-๓ )  ระดับภูมิภาค

                     - ได้รับรางวัลเหรียญทอง   การแข่งขัน นาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์ (ป.๕ -๖)ระดับ ภูมิภาค

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
© copyright@2011 www.kluaywittaya.ac.th. All rights reserved.
>>